تحقیق و پژوهش (مرور مدلهای توسعه کارکنان۵)

 

Enga

مدل های توسعه کارکنان چهارچوب های مفهومی هستند که به ما در یکپارچه سازی فعالیت های توسعه منابع انسانی کمک می کنند. در این جا مدل های اصلی توسعه کارکنان را با هم مرور خواهیم نمود.هر فردی می تواند مدل خاص خود را براساس جرح و تعدیل این مدل ها ایجاد نماید و نامی پر زرق وبرق برای آن در نظر بگیرد. مدل های تجاری توسعه کارکنان از همین روش تولید می شوند ولی مدل های اصلی همین پنج مدل هستند. به منظور انتخاب مدل بهینه برای نیروی انسانی شما بهتر است اول از همه صحت پیش فرض های هر مدل را در رابطه با خودتان، سازمان تان و کارکنان تان بررسی کنید.

 

 

857-2660-1-PB

این مدل علمی ترین روش است

در این مدل ما در واقع پیش فرضی نداریم و براساس متد علمی پژوهش به دنبال متغییر ها و روابط بین پدیده ها هستیم.

 

 

مراحل اجرایی

  1. بررسی راه کارهای جمع آوری اطلاعات که طیفی از مطالعات کتابخانه ای تا جمع آوری اطلاعات میدانی را شامل می شود.
  2. جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات
  3. استفاده از اطلاعات برای انتخاب و تشخیص نتایج پژوهش و تعیین اقدامات اجرایی