به کاری که انجام می‌دهیم افتخار می‌کنیم. بیش از یک میلیون بازدید ماهانه و ۱۰ میلیون کلیک، حاصل توجه ما به خواسته های شماست.

رهبری در سازمان

خدمتی دیگر

آیا به روانشناسی علاقه مندید؟

پس روانشناسی یادبگیرید.

در ارتباطات با موضوع این سنجه می توانید دانش عمیق تری در لینک دوره های آموزش مجازی زیر بدست آورید و گواهی آموزشی معتبر هم دریافت کنید.

مجموعه دوره های روانشناسی برای غیر روانشناسان

دوره آموزش مجازی پویایی در گروه ها

یا به صفحه مجموعه آموزش های روانشناسی برای غیر روانشناسان بروید و خودتان انتخاب نمایید:

روانشناسی برای غیر روانشناسان

با عضویت در سایت از طریق ثبت نام هیچ چیز را از دست ندهید. شما هم به بیش از شصت هزار نفری که از خدمات آموزش و سنجه‌های ما استفاده می‌کنند، بپیوندید.

ثبت نام در سایت

آیا ارزش مالی خدمات سنجه‌ها که به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است، را می دانید؟

بیش از ۴۵۰۰ $ برای هر نفر در خارج از کشور یا بیش از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰ T برای هر نفر با تعرفه سازمان بهزیستی (بر تعداد سنجه ها افزوده ایم). برای دانستن چرایی آن اعلامیه استراتژی ما را بخوانید..

Denison model of Organizational Culture Questionnaire

توضیحات

همانند افراد، سازمانها نیز دارای شخصیت هایی می باشند، که این قالب شخصیتی سازمان را، فرهنگ آن سازمان می گویند. فرهنگ سازمانی یکی از ویژگی های اساسی سازمان است وشاید مهم ترین رسالت مدیران ، تنظیم راهبرد سازمانی در حوزه فرهنگی و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب است. فرهنگ مهم است، زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی (که همیشه در کار اند ) ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد.DENISON_VID2_2

دنیسون، فرهنگ سازمانی را نیروی قدرتمند می داند که نحوه عمل کردن و چگونگی عملیات ها را تعیین می کند. او عقیده دارد، فرهنگ سازمانی به ارزش های اساسی، باورها و اصولی ارجاع می شود که همچون شالوده ای محکم به نظام مدیریتی خدمت می کنند. علاوه بر آن، هم ارزش ها و باورها و هم نظام مدیریتی، باعث تقویت آن اصول اولیه می گردند. این اصول ها و ارزش ها ماندگارند ، زیرا برای اعضای سازمان، حاوی معانی و مفاهیم خاصی هستند. وی معتقد است که پیام و برداشت فرهنگ سازمانی با استراتژی های سازمانی مرتبط هستند و تاثیر بسیار زیادی بر افرادی که در سازمان کار می کنند، دارند. دنیسون بیان می دارد، فرهنگ به آسانی قابل رویت و تماس نیست؛ اما افراد سازمان به گونه ای با اهمیت، آن را به خوبی می شناسند و قانون فرهنگ از هر قانون دیگری قوی‌تر است. در بسیاری از سازمان ها این مهمترین پیام و برداشت از فرهنگ است.

مدل فرهنگ سازمانی دنیسون

دنیسون برای به تصویر کشیدن فرهنگ سازمان از یک مدل استفاده نموده است. این مدل در برگیرنده چهار ویژگی اصلی فرهنگ سازمان: یعنی درگیر کار شدن، انطباق پذیری، ثبات (یکپارچگی) و ماموریت (رسالت) است. این چهار ویژگی به وسیله استفاده از دوازده شاخص که مدل را تشکیل می دهند، اندازه گیری می شوند.

ویژگی درگیر شدن در کار: فرهنگ سازمانی که ویژگی آن «درگیرشدن بالای کارکنان در کار» باشد، به طور قوی درگیری و مشارکت کارکنان را در فعالیت های مختلف سازمان، مورد تشویق قرار می دهد و حس مالکیت و مسئولیت را در آن ها به وجود می آورد؛ حس مالکیت موجب ایجاد تعهد بیشتری به سازمان شده و قابلیت های استقلال را در کارکنان افزایش می دهد. در این گونه فرهنگ، کارکنان به سیستم های کنترل ضمنی و داوطلبانه تاکید دارند تا به سیستم های رسمی، روشن و بوروکراتیک و سازمان به طور پیوسته کارکنان خود را توانمند می سازد و قابلیت های آن ها را در تمامی سطوح سازمان ارتقاء می دهند. در نتیجه تمامی افراد سازمان از مهارت و توانایی لازم برای تصمیم گیری در زمینه کار خود برخوردار بوده و همچنین به دلیل دریافت اطلاعات از اعضای سازمان، کیفیت تصمیمات و اجرای آن ها بالا است.شاخص های ویژگی درگیرشدن عبارتند از:
الف: توانمند سازی
ب: تیم گرایی
ج: توسعه قابلیت ها

ویژگی سازگاری (ثبات و یکپارچگی):سازگاری عبارت است از ارزش ها و سیستم هایی که مبنای یک فرهنگ قوی را تشکیل می دهند. سازمان های یکپارچه به سبب برخورداری از یک فرهنگ با ثبات، هماهنگ و منسجم گرایش بالایی به اثربخشی دارند. در این گونه سازمان ها رفتار اعضا ریشه در مجموعه ای از ارزش های مرکزی دارد و پیروان آنان دارای مهارت بالایی برای دستیابی به توافق حتی بر سر مسایل پیچیده هستند. سازگاری، افراد را قادر می سازد تا واکنش مناسبی را در شیوه ای قابل پیش بینی به یک محیط غیرقابل پیش بینی (با تاکید بر اصولی بر مبنای ارزش ها) از خود نشان دهند.شاخص های ویژگی سازگاری (ثبات و یکپارچگی)عبارتند از: denison
الف: هماهنگی و انسجام
ب: توافق
ج: ارزش های بنیادین

ویژگی انطباق پذیری: انطباق پذیری عبارت است از توجه به الزامات محیط کاری در فعالیت سازمان های انطباق پذیر در برگیرنده سیستمی از هنجارها و اعتقاداتی هستند که قابلیت دریافت، تفسیر و اعمال علایم محیطی را در تغییرات رفتاری درونی سازمان افزایش می دهند و شانس بقاء، رشد و توسعه سازمان را بالا می برد.
سه بعد انطباق پذیری بر روی اثربخشی سازمان اثر می گذرد: نخست، توانایی درک و واکنش به محیط بیرونی؛ سازمان های موفق تمرکز زیادی بر روی مشتریان و رقبای خود دارند. دوم، توانایی برای واکنش به مشتریان درونی، بدون توجه به سطح، بخش یا عملکرد. سوم، توانایی دوباره سازی و رسمی کردن مجدد مجموعه ای از رفتار و فرایندهایی که به سازمان اجازه انطباق پذیری می دهند. سازمانی که از توانایی پاسخ گویی منطبقانه برخوردار نباشد، از اثربخشی لازم هم برخوردار نخواهد بود. شاخص های ویژگی انطباق پذیری عبارتند از:
الف: ایجاد تغییر
ب: مشتری مداری
ج: یادگیری سازمانی

ویژگی مأموریت (رسالت):مأموریت، شامل تعریف و تعیین جهت های طولانی مدت برای سازمان است. ماموریت یا رسالت یک سازمان ارایه دهنده اهداف و معانی و مفاهیمی از سازمان است که به وسیله تعریف نقش اجتماعی و تعریف اهداف بیرونی سازمان به دست آمده است. افراد با داشتن درکی روشن از ماموریت سازمان، قادر خواهند بود تا با تصویر یک آینده مطلوب، رفتار فعلی سازمان را شکل دهند. اگر ماموریت سازمانی درونی شود و سازمان به وسیله آن شناسایی گردد، به تعهد کوتاه مدت و بلندمدت سازمان کمک خواهد نمود. سازمانی که افراد و سازمان در مسیر هدف قرار گیرند و هدف گرا باشند، دستیابی به موفقیت آسان تر به نظر می رسد.
شاخص های ویژگی مأموریت عبارتند از:
الف: نیت و جهت استراتژیک
ب: اهداف و مقاصد
ج: چشم انداز

عمده توضیحات از متن مقاله آقای روح ا… ملکی با عنوان بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی در بانک کشاورزی استان خوزستان وام گرفته شده است.

نتایج و تفسیر

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون در مطالعات مختلف در سراسر جهان مورد استفاده سازمان ها قرار گرفته است و از ویژگی های اعتبار و روایی برخوردار است. ترجمه فارسی این ابزار نیز از روایی سازه مناسب در کنار سایر شاخص های سوسیو متریک برخوردار است.

با توجه به کاربرد سازمانی این ابزار، تفسیر فردی ای برای آن وجود ندارد و تفسیر سازمانی هم براساس مدل دنیسون تدوین می گردد. در پایان اجرای پرسشنامه نمرات شاخص های دوازده گانه به فرد ارایه می گردد. در صورت تمایل به دریافت تفسیر سازمانی لازم است که یا همه کارکنان از چند دستگاه مشخص (کامپیوتر، تبلت، گوشی هوشمند) استفاده کنند یا همگی در سایت ثبت نام کنند و لیست نام کاربری آن ها در اختیار ما قرار گیرد یا همگی جامعه نمونه از یک نام کاربری استفاده نمایند. در همه حالات فوق امکان تهیه و  ارایه تفسیر سازمانی مقدور است.

راهنمای اجرا

پیمایش فرهنگ سازمانی دنیسون، برای اندازه گیری اعتقادات، ارزش ها و مفروضات موجود در اعضای یک سازمان طراحی شده است و اعمال و رفتار تقویت کننده این اعتقادات و ارزش ها را نیز اندازه گیری می کند. بدین منظور لازم است تا شما کارکنان محترم  نظرات خود در مورد میزان وضعیت موجود هر یک از این ۶۰ مورد در سازمان خود با استفاده از یک طیف ۵ گزینه ای بیان نمایید (پرسشنامه به بررسی ۴ ویژگی فرهنگ سازمانی می‌پردازد که هر یک از این ویژگی‌ها دارای سه شاخص می‌باشد و هر شاخص با ۵ سوال مورد سنجش قرار می‌گیرد). خواهشمند است با ارایه پاسخ دقیق به سوالات مطروحه، ما را در زمینه انجام مورد مذکور مساعدت فرمایید.

نتایج فردی شما به هیچ عنوان در اختیار سازمان قرار نمی گیرد و مرکز مشاوره تخصصی مبنا خود را امانت دار نظرات ارزشمند شما می داند.

1

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات جمعیت شناختی شما، فقط برای بررسی مسایل آماری استفاده خواهد شد

سن شما براساس سال

وضعیت تاهل شما در حال حاضر (در خروجی های نمایان نمی شود)

در صورتی که به صورت سازمانی از شما دعوت شده است تا پرسشنامه را تکمیل نمایید، نام سازمان (شرکت، موسسه یا …) را در باکس بالا بنویسید

در صورت شرکت به صورت سازمانی، اطلاعات فردی در اختیار سازمان قرار نخواهد گرفت.صرفا برای حضور و غیاب

1.علاقمندی و پیگیری مشتاقانه کارکنان برای انجام وظایف و مسئولیت های محوله. *
2.تصمیم گیری توسط سطوحی از سازمان که بهترین و کامل ترین اطلاعات سازمان موجود است. *
3.سهولت دسترسی کلیه افراد به اطلاعات ضروری مورد نیاز خود. *
4.باور افراد به اثرات مثبت نقش خود در انجام امور سازمان. *
5.استمرار برنامه ریزی کاری و سهیم‌بودن افراد سازمان در این فرایند برنامه ریزی. *
6.تشویق فعالانه اعضای سازمان به همکاری همه جانبه با بخش ها و واحدهای سازمانی و با یکدیگر. *
7.انجام وظایف توسط افراد با این باور که گویی عضوی از تیم کاری مربوطه هستند. *
8.اتکای سازمان بر کنترل ها و همکاری های افقی بجای کنترل های عمودی. *
9.میزان بهره‌گیری از تیم‌های کاری، به عنوان اولین سنگ‌بنا و شالوده سازمان. *
10.سازماندهی کارها به گونه ای که ارتباط بین کارها با اهداف سازمان توسط کارکنان به آسانی قابل درک باشد. *
11.میزان توانایی افراد در تصمیم‌گیری و اقدام، با توجه به تفویض اختیار انجام شده. *
12.توسعه توانایی‌های افراد برای کسب قابلیت تصدی سایر مشاغل . *
13.سرمایه‌گذاری مداوم بر روی مهارت کارکنان. *
14.نگرش به قابلیت‌های افراد به عنوان یک منبع مهم از مزیت رقابتی . *
15.بالابودن میزان بروز مشکلات ناشی از فقدان مهارتهای مورد نیاز برای انجام کارها. *

1 از 4

4 دیدگاه برای “پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون Denison model of Organizational Culture Questionnaire

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *