به کاری که انجام می‌دهیم افتخار می‌کنیم. بیش از یک میلیون بازدید ماهانه و ۱۰ میلیون کلیک، حاصل توجه ما به خواسته های شماست.

رهبری در سازمان

خدمتی دیگر

آیا به روانشناسی علاقه مندید؟

پس روانشناسی یادبگیرید.

در ارتباطات با موضوع این سنجه می توانید دانش عمیق تری در لینک دوره های آموزش مجازی زیر بدست آورید و گواهی آموزشی معتبر هم دریافت کنید.

مجموعه دوره های روانشناسی برای غیر روانشناسان

دوره آموزش مجازی پویایی در گروه ها

دوره آموزش مجازی روانشناسی و شخصیت

یا به صفحه مجموعه آموزش های روانشناسی برای غیر روانشناسان بروید و خودتان انتخاب نمایید:

روانشناسی برای غیر روانشناسان

با عضویت در سایت از طریق ثبت نام هیچ چیز را از دست ندهید. شما هم به بیش از شصت هزار نفری که از خدمات آموزش و سنجه‌های ما استفاده می‌کنند، بپیوندید.

ثبت نام در سایت

آیا ارزش مالی خدمات سنجه‌ها که به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است، را می دانید؟

بیش از ۴۵۰۰ $ برای هر نفر در خارج از کشور یا بیش از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰ T برای هر نفر با تعرفه سازمان بهزیستی (بر تعداد سنجه ها افزوده ایم). برای دانستن چرایی آن اعلامیه استراتژی ما را بخوانید..

 

توضیحات

رضایت شغلی جنبه‌ای از نگرش‌هایی است که به شغلمان داریم. واکنش احساسی و عقلانی مثبت نسبت به شغل، خلاصه‌ترین تعریف از این عامل است. تعاریف و نظریات متعددی در توضیح این عامل تدوین شده است. در اختیار داشتن اطلاعات در مورد نگرش کارکنان می‌تواند کمک بزرگی برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی های سازمانی مدیران باشد.

نتایج و تفسیرjob-satisfaction

پرسشنامه حاضر روایی و پایایی مطلوبی در تحقیقات متعدد داخلی و خارجی داشته است. این پرسشنامه فهرستی از پنج جنبه مختلف شغل ارایه می دهد که برای هر جنبه، تعدادی معیار وجود دارد تا احساسات فرد را در مورد شغلش بسنجد.

مقیاس های این سنجه عبارتند از کار (به شکل کلی)، همکاران، سرپرست مستقیم، ارتقا و پرداخت. در انتهای پرسشنامه حاضر می توانید برای تفسیر فردی می توانید نمرات مقیاس های خود را با یکدیگر مقایسه کنید و نمرات بیشتر نشان دهنده رضایت بیشتر و نمرات کمتر نشان دهنده رضایت کمتر شما است.

این پرسشنامه برای تهیه اطلاعات سازمانی طراحی شده است و به همین دلیل تحلیل و تفسیر شخصی بیشتری از مورد ذکر شده برای شما به صورت فردی وجود ندارد ولی نظرات شما برای تصمیم گیران و مدیران سازمانی بسیار ارزشمند است.

راهنمای اجرا

نتایج فردی این پرسشنامه به هیچ عنوان در اختیار سازمان قرار نمی گیرد و ما در مرکز مشاوره تخصصی مبنا امانتدار نظرات ارزشمند شما هستیم. صداقت و اعتماد شما بزرگترین پشتوانه ما در تهیه اطلاعات مفید و اثربخش سازمانی است.

در هر سوال با طیفی از گزینه ها مواجه می شوید که جنبه خاصی از احساسات فرد را می سنجد. دو سر هر طیف مواردی متضاد را شامل می شود. جواب خود را با انتخاب گزینه ای در طول هر طیف هر جا که  احساسات شما را نسبت به بُعد مورد نظر بیان می کند، مشخص نمایید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
2.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
3.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
4.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
5.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
6.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
7.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
8.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
9.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
10.احساس شما نسبت به شغل و کار خودتان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
11.احساس شما نسبت به سرپرست مستقیم‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
12.احساس شما نسبت به سرپرست مستقیم‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
13.احساس شما نسبت به سرپرست مستقیم‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
14.احساس شما نسبت به سرپرست مستقیم‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
15.احساس شما نسبت به سرپرست مستقیم‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
16.احساس شما نسبت به سرپرست مستقیم‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
17.احساس شما نسبت به سرپرست مستقیم‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
18.احساس شما نسبت به سرپرست مستقیم‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
19.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
20.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
21.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
22.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
23.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
24.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
25.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
26.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
27.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
28.احساس شما نسبت به همکار یا همکاران‌تان در شغل حاضر در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
29.احساس شما نسبت به ارتقا و پیشرفت در شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
30.احساس شما نسبت به ارتقا و پیشرفت در شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
31.احساس شما نسبت به ارتقا و پیشرفت در شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
32.احساس شما نسبت به ارتقا و پیشرفت در شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
33.احساس شما نسبت به ارتقا و پیشرفت در شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
34.احساس شما نسبت به جبران خدمت و پرداخت‌ها برای شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
35.احساس شما نسبت به جبران خدمت و پرداخت‌ها برای شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
36.احساس شما نسبت به جبران خدمت و پرداخت‌ها برای شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
37.احساس شما نسبت به جبران خدمت و پرداخت‌ها برای شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
38.احساس شما نسبت به جبران خدمت و پرداخت‌ها برای شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *
39.احساس شما نسبت به جبران خدمت و پرداخت‌ها برای شغل فعلی‌تان در کجای طیف زیر قرار می‌گیرد؟ *

در صورت درخواست سازمان، نام سازمان و اداره یا واحد سازمانی خود را در باکس بالا بنویسید

وضعیت تاهل شما در حال حاضر (در خروجی های نمایان نمی شود)

سن شما براساس سال

در صورتی که در حال تحصیل هستید. مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید.

اطلاعات جمعیت شناختی شما، فقط برای بررسی مسایل آماری استفاده خواهد شد

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل MBTI می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل EPQ می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اگر تیپ رفتاری (از خروجی نموداری DiSC Profiler) خود را براساس مدل DiSC می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

در صورت شرکت به صورت سازمانی، اطلاعات فردی در اختیار سازمان قرار نخواهد گرفت.صرفا برای حضور و غیاب

24 دیدگاه برای “پرسشنامه توصیف شغل JDI (رضایت شغلی)

 1. به اعتقاد من بر قراری سامانه‏ های اینچنینی میتواندکمک بسیار شایانی را در ارتقا کیفیت کار در سازمانها نماید. برخورد علمی بر اساس آخرین روش های برتر روانشناسی به سلامت روانی فرد و متعاقبا سازمان کمک کرده و در صورت لحاظ نمودن نظرات و اصلاح اشکالات بدون سیاست و اغماض مطمنان به رضایت جمعی منجر شده و پیشرفت ککشور به طور قطع در رضایتمندی تک تک افراد محقق خواهد شد. با سپاس از زحمات شما.

 2. با سلام و عرض تشکر بابت انجام پروژه فوق
  به نظر انجام اینگونه بررسی ها کمک شایانی در رفع روزمرگی و افزایش انگیزه کاری و رضایتمندی در زندگی کاری در کوتاه مدت نموده، ولیکن در صورت عدم انجام مراحل بعدی و تلاش در جهت رفع موانع، قطعا نه تنها تاثیرش را از دست داده بلکه سبب افت بیشتر المانهای ذکر شده و سلب اطمینان نیز می گردد. لذا خواهشمند است درصورت ورود به اینگونه مباحث، با جدیت و مقتدر عمل نموده تا درمان بصورت موقتی و مسکن وار نبوده، تا سلامت کامل حاصل گردد.
  البته این نکته نیز حایز اهمیت است که درصورت عدم همیاری و مشارکت همکاران و عزیزان، نتیجه ای جز شرایط کنونی نخواهیم داشت.

  1. دوست عزیز سلام
   کاملا درست می فرمایید. در راستای همان قدرت و جدیتی که شما می فرمایید، مدیران برای تصمیم سازی نیاز به اطلاعات دقیق و علمی دارند، علت ورود مرکز مشاوره مبنا نیز همین نکته است. ما به عنوان تیمی حرفه ای و بی طرف مسئول ایجاد فضایی هستیم که در پرتو رابطه محرمانه و امن بین مشاور و مراجع این اطلاعات را برای مدیران سازمان فراهم کنیم. نه تنها موفقیت این کار بلکه هر فعالیتی در سازمان در گرو همکاری و همیاری همه کارکنان سازمان است.

 3. با توجه به اینکه من ۳۰ سال سابقه کار در اجتماع و ۲۱ سال در سازمان را دارم و از نظر فعالیتهای اجتماعی خود را توانا میبینم فکر میکنم سازمان میتواند استفاده بهتری از توانمندیهای من داشته باشد و بنده را بیشتر جذب کار کند و به زندگی اجتماعی امیدوارترم کند.

  1. پیشنهاد می کنم برای مصاحبه حضوری روی همین موضوع هم کار کنید که چطور باشد، بهتر است. نظرات شما می شنویم و به دقت منعکس می کنیم.

 4. با سلام
  اینگونه پروژه ها که به صورت علمی به مباحث نیروی انسانی می پردازند قابل تحسین است
  و امیدوارم که تداوم دار باشد.

  متشکرم

 5. من نیز مانند سایر دوستان از زحمات شما ممنونم و امیدوارم اینگونه پروژه‌ها فقط در حد یک بررسی ساده باقی نمانده و بتوانیم بزودی آثار آن را در بالا رفتن کیفیت کارها و بوجود آمدن امکان ارتقاء و پیشرفت در همه زمینه‌ها بخصوص در مراتب علمی، شغلی، رفاهی و مالی برای کلیه پرسنل پژوهشگاه باشیم.

 6. با سلام خیلی متشکرم بابت انجام این طرح و امیدوارم که این طرح فقط به بررسی ختم نشده و شاهد اثرگذاری بررسی هاانجام شده در این طرح در پژوهشگاه باشیم. با آرزوی موفقیت برای دستندرکارن انجام این طرح.

 7. بنده چند تاسنجه هارا انجام دادم به نظرم خیلی جالب بود
  باتشکر از خلاقیت گردآرودندگان این پروژه و دست اندرکاران سایت

 8. باسلام وتشکر از زحمات دوستان , امیدوارم با ارائه پیشنهادات سازنده از جمله نظام پرداخت شفاف /نظام آموزش ضمن خدمت اجباری برای تمامی سطوح / ارائه نظام جامع وشفاف ارتقاع جهت تمامی سطوح پرسنلی بتوان به رضایت شقلی همکاران کمک کرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *