به کاری که انجام می‌دهیم افتخار می‌کنیم. بیش از یک میلیون بازدید ماهانه و ۱۰ میلیون کلیک، حاصل توجه ما به خواسته های شماست.

رهبری در سازمان

خدمتی دیگر

آیا به روانشناسی علاقه مندید؟

پس روانشناسی یادبگیرید.

در ارتباطات با موضوع این سنجه می توانید دانش عمیق تری در لینک دوره های آموزش مجازی زیر بدست آورید و گواهی آموزشی معتبر هم دریافت کنید.

مجموعه دوره های روانشناسی برای غیر روانشناسان

دوره آموزش مجازی روانشناسی و شخصیت

یا به صفحه مجموعه آموزش های روانشناسی برای غیر روانشناسان بروید و خودتان انتخاب نمایید:

روانشناسی برای غیر روانشناسان

با عضویت در سایت از طریق ثبت نام هیچ چیز را از دست ندهید. شما هم به بیش از شصت هزار نفری که از خدمات آموزش و سنجه‌های ما استفاده می‌کنند، بپیوندید.

ثبت نام در سایت

آیا ارزش مالی خدمات سنجه‌ها که به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است، را می دانید؟

بیش از ۴۵۰۰ $ برای هر نفر در خارج از کشور یا بیش از ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰ T برای هر نفر با تعرفه سازمان بهزیستی (بر تعداد سنجه ها افزوده ایم). برای دانستن چرایی آن اعلامیه استراتژی ما را بخوانید..

 

توضیحاتDSQ1

افراد برای غلبه بر شرایط استرس زا معمولاً از سه گروه مکانیزم‌های دفاعی استفاده می کنند. اولین راهبرد، جستجوی حمایت اجتماعی است. دومین گروه، راهبردهای شناختی هشیار است که به صورت آگاهانه و عمدی برای چیره شدن بر استرس استفاده می شود (کنارآمدن یا Coping) و سومین گروه، راهبردهای روانی غیرآگاهانه و غیر ارادی است. بنابراین در یک جمع بندی کلی، می توان گفت راهبردهای کنارآمدن، و پردازشهای کنترل هیجانی، در دسته راهبردهای شناختی هشیار و ارادی و مکانیزمهای دفاعی در گروه راهبردهای غیرآگاهانه و غیرارادی قرار می گیرند.

قسمت عمده ای از زندگی روانی هر شخص در فرآیندهای ناهشیار ریشه دارد . مکانیزمهای دفاعی یک بخش قدرتمند از ظرفیت ما را برای حفظ تعادل حیاتی روانی تشکیل می دهند. بدون وجود آنها، ذهن هشیار نسبت به ورودی‌های هیجانی منفی مانند اضطراب و نگرانی آسیب پذیر می شود. ادراک ما از خود، اهداف و عقاید و احساسات مرتبط با واقعیات درونی و بیرونی به وسیله مکانیزمهای دفاعی تغییر می کند. این دفاع‌ها مانند سیستم ایمنی بدن اغلب بدون آنکه آگاهی و هشیاری نسبت به آنها داشته باشیم همواره در حال فعالیت هستند .

هر فرد خواه بهنجار،خواه روان آزرده به درجات مختلف از مکانیزم‌های دفاعی سود می‌جوید. آنها این قابلیت را دارند که تکانه‌ها را از میان ببرند (مانند دفاع تشکل واکنشی)، روابط اجتماعی را محدود کنند (مانند دفاع خیال پردازی اسکیزوئید )، واقعیت را دگرگون سازند (مانند دفاع انکار )، یادگیری اجتماعی را کاهش دهند (مانند دفاع کنش نمایی )، شناخت آگاهانه ما را از خود تغییر دهند (مانند دفاع فرافکنی)، آگاهی ما را از تعارض هایمان کم کنند (مانند دفاع سرکوب) و یا احساسات متعارض با باورهای ما را تحت تاثیر قرار دهند (مانند دفاع جدایی عاطفی ).

برای روشن شدن اهمّیت موضوع کافیست بدانیم که مطالعات نشان داده اند که میان مکانیزم‌های دفاعی و متغیرهایی چون عزّت نفس، تحول هیجانی، تحول هویّت، تحول شخصیت، تحول اخلاقی، و … ارتباط معنا داری وجود دارد.

روانشناسی پنج هدف و کنش مهم برای مکانیزم‌های دفاعی در نظر می گیرد :
۱- نگه داشتن عواطف در محدوده ای قابل قبول به هنگام رویارویی با بحران‌های ناگهانی زندگی.
۲- برقراری و ذخیره سازی تعادل عاطفی از طریق به تعویق انداختن و یا افزایش ناگهانی مسیرها در کشاننده های زیست شناختی (مانند آنچه در دوران بلوغ اتفاق می افتد).
۳- خلق و تحقق یک دوره زمانی برای تسلط و پذیرش یک خود پنداشت جدید (مانند تغییراتی که پس از یک عمل جراحی مهم) و یا پس از یک پیشرفت ناگهانی مسیرها در کشاننده های زیست شناختی (مانند آنچه که در دوران بلوغ اتفاق می افتد).
۴- تداوم رفتار بهنجار در رویارویی با تعارضهای غیر قابل حل (مانند مواجه شدن با مرگ و از دست دادن عزیزان).
۵- رویارویی با تعارضهای مهم در زندگی واقعی و هشیارانه زندگی کردن با این تعارضها (مانند سپردن والدین به خانه سالمندان، قتل به هنگام جنگ).

ویژگی اصلی مکانیزمهای دفاعی مقابله با تعارضها و آشفتگی های هیجانی است. اضطراب به سه شکل عینی، روان آزرده و اخلاقی مشخص می شود که مکانیزمهای دفاعی برای کاهش اضطراب و تنش همراه با آن وارد عمل می شوند. علاوه براین، «من» می بایست با اضطراب حاصل از کشمکشهای تکانه های متضاد  مقابله کند، در ضمن وظیفه دارد در مقابل احساسهایی که همراه تکانه های «بن» متداعی می گردند نیز به دفاع بپردازد.

پاسخ به این سوال که آیا دفاع‌های ناپخته سازشی هستند یا آسیب شناختی، تنها با در نظر گرفتن زمینه ای (درونی و بیرونی) که این دفاع‌ها در آن اتفاق می‌افتند میسر است. برای مثال زمانی که زمینه سنی مطرح می شود، انکار در یک کودک پنج ساله می تواند به عنوان یک دفاع سازشی در نظر گرفته شود، در صورتی که همین دفاع در یک فرد بزرگسال به عنوان یک دفاع غیر سازشی ارزیابی می گردد.

به صورت کلی این که چه زمانی مکانیزم‌های دفاعی بیمار گونه و آسیب زا می‌شوند را می‌توان با در نظر گرفتن نکات زیر تشخیص داد:DSQ2
۱- استفاده افراطی، مکرر و اغراق آمیز از آنها.
۲- زمانی که دفاعها در حالت انعطاف ناپذیر، خشک و انحصاری بکار میروند.
۳- هنگامی که دفاعها شرایط کنونی را به شدت تحریف میکنند.
۴- استفاده از دفاعها منجر به  پدید آمدن مشکلات جدی وعمده در روابط، لذت و برخورداری از زندگی سالم میگردد.
۵- دفاعها موجب تحریف احساسات و هیجانات گردیده و از ابراز سالم آنها جلوگیری میکنند.

نتایج و تفسیر آن‌ها

DSQ – ۴۰ توسط آندروز و همکاران در سال ۱۹۹۳ تدوین گردید که شامل ۴۰ سوال است و ۲۰ مکانیزم دفاعی را در سه سطح رشد یافته، روان آزرده وار، رشد نایافته مورد ارزیابی قرار می داد .DSQ – ۴۰ در کشور هایی چون ژاپن، فرانسه، برزیل، پرتقال و ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنها برای اصلاح پرسشنامۀ قبلی ملاکهای متعددی را برای ارزیابی روایی سازه و روایی ملاک و اعتبار هر ماده در نظر گرفتند.پرسشنامه سبکهای دفاعی(DSQ – ۴۰) در ایران نیز توسط حیدری نسب (۱۳۸۵) مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت. مراحل هنجاریابی به طور کلی بعد از برگردان پرسشنامه به زبان فارسی و رفع نواقص آن به لحاظ ادبی در دو بخش روایی و پایایی پیگیری شد. این نسخه جدید به مراتب از کیفیت روانسنجی بهتری نسبت به نسخه های دیگر برخوردار است.

با تکمیل این پرسشنامه سطح غالب دفاع‌های روانی شما به همراه توصیفی از دفاع‌های آن سطح در اختیار شما قرار می‌گیرد. به صورت کلی به ترتیب هرچه نمرات مکانیزم‌های سطح رشدیافته، سطح روان آزرده‌وار و سطرح رشدنایافته به نسبت و درمقایسه با مکانیزم‌های سطح پایین‌تر از خود بیشتر باشد تاثیر مثبت تری بر سلامت روان و عملکرد اجتماعی و خانوادگی دارند. تحلیل بیشتر نیاز به مراجعه به متخصص روانشناس آموزش دیده دارد.

DSQ3

راهنمای اجرا

پرسشنامه حاضر در برگیرنده عبارت‌هایی در مورد نگرش شخصی شماست، بر این اساس پاسخ درست و غلط در آن وجود ندارد. لطفا میزان موافقت خود را با جمله های زیر با انتخاب یکی از گزینه های مقیاس زیر مشخص نمایید.

۱ – کاملا مخالفم … ۲ … ۳ … ۴ … ۵ … ۶ … ۷ … ۸ … کاملا موافقم- ۹

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.من از کمک کردن به دیگران احساس رضايت می کنم واگر این فرصت از دست برود غمگین می شوم. *
2.قادرم تا پیداشدن فرصتی مناسب برای حل یک مشکل، آن را از ذهنم بیرون کنم. *
3.از طریق انجام کاری سازنده و خلاق مثل نقاشی یا ساختن وسایل چوبی با اضطرابم کنار می آیم. *
4.قادرم برای هر آن چه که انجام می دهم دلایل خوبی پیدا کنم. *
5.تقریبا به سادگی قادرم خودم را بخندانم. *
6.مردم تمایل دارند با من بد رفتاری کنند. *
7.اگر کسی به من حمله کند یا مرا فریب دهد و پولم را سرقت کند ترجیح می دهم به او کمک شود تا این که تنبیه گردد. *
8.مردم می گویند که من واقعیت های ناخوشایند را نادیده می گیرم، گویی که اصلا وجود نداشته اند. *
9. من با خطرات به گونه ای برخورد می کنم که گویی سوپر من هستم. *
10.به خاطر این که می توانم افراد را سرجایشان بنشانم (روی آن ها را کم کنم) به خودم می بالم. *
11.اغلب وقتی چیزی مرا آزار می دهد به طور تکانه ای و غریزی ، بدون فکر عمل می کنم. *
12.وقتی اوضاع برایم خوب پیش نمی رود از نظرجسمانی بیمار می شوم و احساس کسالت می کنم. *
13.من شخصی بازدارنده هستم ( در برابر دیگران خودم را بیش از حد کنترل می کنم) . *
14. من از رویاهایم ( خیال پردازی هایم ) بیش از زندگی واقعی ام لذت می برم. *
15. من دارای استعداد های خاصی هستم که به من اجازه می دهد زندگی بی دردسری داشته باشم. *
16. وقتی که اوضاع بر وفق مرادم پیش نمی رود همیشه دلایل مشخصی وجود دارد. *
17.آن چه در خیال پردازی هایم انجام می دهم، بیش از کاری است که در زندگی واقعیم انجام می دهم. *
18.من از هیچ چیز نمی ترسم. *
19.گاهی فکر می کنم که فرشته ام و گاهی نیز تصور می کنم که شیطان هستم. *
20.احساس صدمه یا آسیب مرا آشکارا پرخاشگر می کند. *
21.من همیشه احساس می کنم که یک آشنا، شبیه به یک فرشته نجات ، نگهبان من است. *
22.تا جایی که می دانم مردم یا خوب هستند یا بد. *
23. اگر رییسم از من عیب‌جویی کند ممکن است درکارم اشتباهی مرتکب شوم یا کارم را خیلی کند انجام دهم تا عیب‌جویی‌اش را تلافی کنم. *
24.من کسی را می شناسم که کاملا صادق و درست کار است و می تواند هر کاری را انجام دهد. *
25. اگر احساساتم مزاحم کارم شوند آن‌ها را نادیده می‌گیرم ( بر روی آن‌ها سرپوش می‌گذارم) . *
26. من معمولا می‌توانم جنبه های مفرح و خنده دار یک وضعیت ناگوار و دردناک را ببینم ( در کنار چیزهای دردناک می‌توانم جنبه های جالبی را نیز پیدا کنم) . *
27. وقتی مجبورم کاری را که دوست ندارم انجام دهم ، سردرد می گیرم. *
28. من اغلب با افرادی که حقشان است از دستشان عصبانی باشم، خیلی خوب رفتار می کنم. *
29. دنیا با من سر سازگاری ندارد. *
30. هرگاه قرار است با مشکل مواجه شوم سعی می کنم راجع به ابعاد ( کم و کیف ) آن فکر کنم و راه‌های مقابله با آن را بیابم. *
31. پزشکان هرگز نمی فهمند که ناراحتی من چیست. *
32. هر جایی که از حقم دفاع می کنم، به خاطر رک بودنم از دیگران عذرخواهی می کنم. *
33.وقتی که افسرده یا مضطرب هستم با غذا خوردن حالم بهتر می شود. *
34. اغلب به من گفته می شود که احساساتم را نشان نمی دهم. *
35. اگر بتوانم از قبل پیش بینی کنم چه چیزی ناراحتم می کند، بهتر می توانم با آن کنار بیایم. *
36. هر چه هم شکایت و یا گله کنم فرقی نمی کند چون هرگز پاسخ رضایت بخشی دریافت نمی کنم. *
37.در موقعیت‌هایی که تکان دهنده به نظر می رسند اغلب هیچ احساسی ندارم. *
38.برای رهایی از افسردگی و اضطراب به طور افراطی به و ظایف و کارهای محوله ام متوسل می شوم. *
39.در شرایط بحرانی علاقمندم با کسانی دوست شوم که مشکلات یا نیازهایی شبیه من داشته باشند. *
40.اگر افکار خصمانه‌ای داشته باشم احساس می کنم لازم است کاری برای جبران آن انجام دهم. *

اطلاعات جمعیت شناختی شما، فقط برای بررسی مسایل آماری استفاده خواهد شد

سن شما براساس سال

وضعیت تاهل شما در حال حاضر (در خروجی های نمایان نمی شود)

12 دیدگاه برای “پرسشنامه مکانیزم‌های دفاعی Defense Styles Questionnaire-DSQ

  1. ممنون بابت زحمتی که کشیدید. متاسفانه متوجه نتیجه آزمون نشدم. و یه لطف دیگه اگه ممکنه ترتیبی اتخاذ کنید که نتیجه تست ایمیل بشه یابه صورت فایل پی دی اف برای افراد قابل ذخیره کردن باشه

    1. تشکر متقابل برای استفاده از ابزارها. در خصوص ذخیره فایل الان کفایت می کند آدرس بالای صفحه را ذخیره کنید و هر زمان نیاز به مرور نتیجه داشتید همان آدرس را در آدرس بار مرورگرتان کپی پیست نمایید. به علاوه آن که با ثبت نام در سایت، پوشه های «سنجه های من» و «دوره های من» و بسیاری امکانات دیگر در پنل کاربری شما در اختیارتان خواهد بود.

    1. سلام و احترام
      روایی و پایایی آزمون را می توانید با مراجعه به کار آقای حیدری (۱۳۸۵) جستجو و مشاهده بفرمایید ولی متاسفانه امکان ارایه شیوه نمره گذاری مقدور نیست و برای این کار، آزمون را از منابع معتبر مثل انتشارات روانسنجی یا آزمون یار پویا یا سایت مدیران آموزشی تهیه بفرمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *