ثبت نام در دوره های حضوری مبنا

مهارت های سیاسی در کار
دوره جامع تربیت کارشناس جذب و استخدام
کاربرد تست های روانشناختی شخصیت در منابع انسانی
021-86037366

 

توضیحات

انیاگرام حاصل کارهای عرفانی گورجیف است که توسط فیلسوف معتقد به تصوف گورجیف، اسکار ایجارنو معروف و گسترش یافته است. انیاگرام نیز یکی از مدل‌های تیپ‌شناسی مورد استقبال در محیط حرفه‌ای است، درحالی‌که هیچ پایه علمی و آکادمیکی ندارد. اما بنابر  قول معروف در فلسفه شما در مقام شکار (نظریه پردازی) آزاد هستید ولی در مقام دفاع باید به متد (علمی-فلسفی) وفادار بمانید. در تیپ‌های نه‌گانه انیاگرام یا انیاتایپ هر تیپ شخصیتی دچار تثبیت در یک موضوع یا همان ترس نهادین است.

شناخت ویژگی‌های تیپ‌های شخصیتی انیاگرام موارد استفاده متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از: خودآگاهی، و خودشناسی روشن و عمیق‌تر و آشنایی با مسیر رشد و تکامل سازی هر سنخ شخصیتی، آموزش پیش از ازدواج که بهوسیله آشنایی با قالبهای فکری و حسی طرفین منجر به انتخاب آگاهانه و مناسبتری میشود، زوج‌درمانی از طریق شناخت کامل و عمیق همسر، آموزش و راهنمایی در انتخاب شغل به‌وسیله آشنایی با تمایلات شغلی هر سنخ شخصیتی و همچنین در روابط مشاوره‌ای به مشاوران کمک می‌کند که به مرکز توجه مراجعین پی برده و آنها را با ساختار خصوصیاتشان، راهکاری سازش و حرکت به بهترین سطح از تیپ شخصیتی خود آشنا سازند.

نتایج و تفسیر آن‌ها

  آزمون تشخیص شخصیت انیاگرام توسط دو روانشناس به نامهای ریزو هادسون که در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ تهیه گردیده است و حسینیان و همکاران (۱۳۹۱)  روایی و پایایی آن را پس از ترجمه مناسب اعلام کرده اند.

با تکمیل این پرسشنامه علاوه بر تیپ غالب شخصیتی، مثلث های مراکز هوش و انرژی و هونوریان هم محاسبه و به شما همراه با توضیحات ارایه می‌گردد.

راهنمای اجرا

  • در هر سوال دو گزینه به شما ارایه شده است، هریک توصیف بهتری از شما ارایه می‌کند را انتخاب کنید.
  • معمولا اولین انتخابی که به ذهن شما می‌رسد درست‌ترین انتخاب است. انتخاب کنید و ادامه دهید. در انتها بر روی دکمه «انیاتایپ من را گزارش کن» کلیک کنید.


بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
2.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
3.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
4.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
5.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
6.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
7.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
8.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
9.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
10.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
11.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
12.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
13.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
14.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
15.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
16.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
17.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
18.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
19.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
20.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
21.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
22.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
23.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
24.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
25.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
26.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
27.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
28.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
29.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
30.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
31.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
32.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
33.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
34.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
35.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
36.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
37.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
38.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
39.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
40.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
41.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
42.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
43.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
44.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
45.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
46.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
47.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
48.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
49.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
50.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
51.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
52.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
53.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
54.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
55.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
56.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
57.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
58.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
59.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
60.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
61.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
62.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
63.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
64.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
65.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
66.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
67.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
68.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
69.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
70.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
71.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
72.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
73.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
74.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
75.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
76.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
77.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
78.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
79.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
80.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
81.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
82.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
83.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
84.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
85.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
86.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
87.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
88.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
89.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
90.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
91.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
92.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
93.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
94.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
95.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
96.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
97.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
98.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
99.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
100.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
101.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
102.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
103.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
104.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
105.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
106.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
107.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
108.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
109.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
110.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
111.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
112.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
113.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
114.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
115.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
116.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
117.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
118.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
119.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
120.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
121.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
122.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
123.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
124.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
125.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
126.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
127.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
128.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
129.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
130.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
131.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
132.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
133.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
134.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
135.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
136.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
137.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
138.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
139.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
140.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
141.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
142.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
143.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *
144.کدام گزینه شما را بهتر توصیف می‌کند؟ *

اطلاعات جمعیت شناختی شما، فقط برای بررسی مسایل آماری استفاده خواهد شد

وضعیت تاهل شما در حال حاضر (در خروجی های نمایان نمی شود)

سن شما براساس سال

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل MBTI می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اگر تیپ شخصیتی خود را براساس مدل EPQ می‌دانید، از لیست بالا آن را انتخاب نمایید

اختیاری

3 دیدگاه برای “انیاگرام Enneagram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *