کهن الگو نما (پیرسون – مار، ۲۰۰۲)

  توضیحات انسان موجودی داستان‌گو است. به اطراف خود نگاه کنید همه در حال بیان داستان هستند، برخی بر مبنای واقعیت و برخی زاده تخیل. اما داستان کلی زندگی یا همان داستان‌های اساطیری انگار دائماً در حال تکرار است. داستان ما  بخشی از داستان زندگی است و به ما و دیگران می‌گوید که ما که هستیم، چه می‌خواهیم، چه‌کارهایی را می‌توانیم انجام دهیم و چه‌کارهایی خارج از توان ما است.…

سبک‌های اجتماعی SOCIAL STYLES

توضیحات مفهوم سبک‌های اجتماعی اولین بار توسط مریل و رید (۱۹۸۱) فرمول‌بندی شد. سبک اجتماعی به عنوان الگوی پایدار و تکرار شونده روابط بین فردی تعریف می‌شود. سبک اجتماعی ویژگی‌ای است که ورای موقعیت‌های مختلف و تاثیرپذیری‌های دیگر فردی تقریبا همه آن چه بین فرد و دیگران انجام می‌گیرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افراد معمول در یکی از چهار گروه سبک‌های اجتماعی چهارگانه قرار می‌گیرند.هر فرد سبک غالبی دارد…

مثلث تاریک Dark Triad

توضیحات با بخش تاریک شخصیت خود چقدر آشنا هستید. اضلاع این مثلث تاریک عبارتند از خودشیفتگی، جامعه‌ستیزی و ماکیاولیسم. سه صفت شخصیتی که در زیر سطح تشخیص بالینی، نه آن قدر شدید هستند که نیازمند توجه درمانی باشند و نه آن قدر مطلوب هستند که بشود به آن ها بی توجه بود. از انتخاب همسر گرفته تا کارکنان تحقیقات نشان داده اند که این صفات در برخورد اول و کوتاه…

تصویر ارزش‌ها PVQ

توضیحات ارزش‌ها بنابر تعریف شوارتز اهداف فراموقعیتی هستند که به عنوان اصول راهنما در خدمت زندگی فرد یا گروه قرار داشته و اهمیت متفاوتی دارند. ماهیت و اهمیت ارزش ها را می توان در شش مقوله زیر جمع بندی نمود: ارزش ها با عواطف و هیجان‌ها پیوندی ناگسستنی دارند. ارزش ها اهداف مطلوبی را که موجب انگیزش می شوند، نشان می دهند. ارزش ها فراتر از اقدام یا موقعیتی خاص…

انگیزش شغلی مک کللند

توضیحات ایجاد و حفظ انگیزش شغلی دغدغه همیشگی افراد و سازمان‌ها است. مدل انگیزش شغلی مک کللند بسیار ساده و کاربردی است. در این مدل انگیزش شغلی شامل سه زیر مقیاس است: همبستگی: یا همان نیاز به ارتباط با دیگران. پیشرفت: شامل نیاز به دست‌یابی به اهداف و کسب دست‌آوردهای ارزشمند از جمله پول و … غیره است. قدرت: انگیزه اصلی برای آن دسته از افراد است که نیازمند نفوذ…

پرسشنامه شش عاملی شخصیت هگزاکو HEXACO-60

توضیحات با توافق عمومی روانشناسان بر سر پنج عامل بزرگ شخصیتی (به پرسشنامه نئو مراجعه نمایید) به نظر می رسید که پایان بحث سنجش صفات کلی شخصیتی نزدیک است، اما بررسی های بیشتر نشان داد که زبان عاملی مخل در این زمینه است. مطالعات بین فرهنگی نشان داده است که ساختارهای بهتری نیز در این زمینه وجود دارد که مدل هگزاکو (HEXACO) یا مدل شش عاملی شخصیت حاصل این مطالعات…